Przyroda nie zna granic

2013-05-24
Strona główna » Przyroda nie zna granic
TITLE

Projekt „Przyroda nie zna granic – współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody” jest realizowany zwspólnie z trzema partnerami zagranicznymi z Włoch, Słowacji i Czech oraz trzema partnerami polskimi - Gminą Rytro, Klucze i Gromnik. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem Projektu jest stworzenie sieci współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w której uczestniczy 7 partnerów. Tematyką Projektu jest ochrona przyrody, walorów krajoznawczych, historycznych i kulturowych w obszarze parków krajobrazowych, w następujących obszarach tematycznych:organizacja i zarządzanie obszarami chronionymi; wpływ aglomeracji oraz inwestycji prowadzonych na terenach chronionych na funkcjonowanie i środowisko tych obszarów; rozwój turystyki i promocji obszarów chronionych;edukacja przyrodnicza.

Projekt obejmuje trzynaście aktywności: 3 wizyty studyjne, 8 sesji warsztatowych w formie telekonferencji, 2 międzynarodowe konferencje dla 120 osób każda.

Wyniki Projektu zostaną upowszechnione poprzez: stworzenie internetowej bazy danych miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie – portalu parków krajobrazowych; zorganizowanie dwóch 3-dniowych konferencji z udziałem partnerów i proszonych gości – reprezentantów struktur samorządowych, instytucji zaangażowanych w ochronę środowiska, pracowników instytucji naukowych i przedstawicieli świata biznesu;publikację i dystrybucję wydawnictw: „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych”, „Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego”, „Przyroda nie zna granic”;druk i dystrybucję zestawów materiałów promocyjnych.

Grupa docelowa projektu: pracownicy jednostek administracji publicznej sprawujący nadzór nad dziedzictwem przyrodniczym, pracownicy samorządów, na terenie których zlokalizowane są obszary chronione, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych bezpośrednio związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego, mieszkańcy gmin Małopolski na terenach których zlokalizowane są obszary chronione, w tym lokalni przedsiębiorcy zainteresowani działalnością w obszarze turystyki, uczniowie i nauczyciele szkół gmin – partnerów projektu, inwestorzy poszukujący atrakcyjnych terenów pod inwestycje infrastrukturalne w gminach atrakcyjnych turystycznie, hobbyści.

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 8. Współpraca międzyregionalna

DZIAŁANIE: 8.2.Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

BENEFICJENT: Województwo Małopolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 576.799,67 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 480.647,29 zł

 

Tagi:

Dodaj komentarz:

Zobacz również

Artykuły i ciekawostki