Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”

Strona główna » Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” - Warto zobaczyć

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” o powierzchni 20686,1 ha jest położony na terenie 9 gmin: Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Rozciąga się od Michałowic w kierunku pn.-zach. do Bukowna.

Charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu i obejmuje szereg dolin jurajskich, między innymi: Dolinę Kluczwody, Dolinę Bolechowicką, Dolinę Kobylańską, Dolinę Będkowską, Dolinę Szklarki, Dolinę Racławki i Dolinę Eliaszówki.

 

W obrębie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

Dolina Eliaszówki - rezerwat leśny, utworzony w 1989 roku; położony między Czerną a Paczółtowicami, o powierzchni 109,57 ha. Ochronie podlega tutaj zespół buczyny karpackiej i ciepłolubnej, grądu, łęgu olszowo-jesionowego oraz skały wapienne o urozmaiconych formach.

Dolina Kluczwody - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1989 roku; obejmujący fragment doliny pomiędzy Gackami i Wierzchowiem, o powierzchni 35,22 ha. Ochronie podlega charakterystyczny krajobraz wraz z zespołem grądu oraz naskalnymi zbiorowiskami kserotermicznymi.

 

Dolina Racławki - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1962 roku; położony między Dubiem a Paczółtowicami, o powierzchni 473,92 ha. Ochronie podlegają naturalne zróżnicowane zespoły buczyn, grądu, boru mieszanego oraz murawy kserotermiczne i naskalne.

Dolina Szklarki - rezerwat leśny, utworzony w 1989 roku; położony miedzy Jerzmanowicami a Szklarami, o powierzchni 46,69 ha. Ochronie podlegają różnorodne zespoły buczyn, jaworzyna górska, grądy oraz murawy kserotermiczne i naskalne.

Wąwóz Bolechowicki - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1968 roku; położony we wsi Bolechowice, o powierzchni 22,44 ha. Ochronie podlega malownicza Brama Bolechowicka wraz ze skałami wapiennymi i jaskiniami a także fragment łęgu olszowego, grądu, boru mieszanego, zbiorowiska muraw i zarośli kserotermicznych.

Wśród pomników przyrody dominującą większość stanowią pomniki przyrody „nieożywionej” – ostańce wapienne, jaskinie i źródła.Wśród nich warto wymienić: Jaskinię Nietoperzową, Jaskinię Wierzchowską Górną, źródła Będkówki, Kobylanki i Sztoły oraz wiele ostańców wapiennych o różnych formach morfologicznych. Spośród pomników przyrody ożywionej warto wspomnieć o zabytkowym przykościelnym zadrzewieniu lipowym w Racławicach oraz starą aleję bukową przy klasztorze w Czernej.

Znajdują się tu także 3 stanowiska dokumentacyjne: odsłonięcie porfiru oraz martwicy wapiennej w Radwanowicach i kamieniołom w Trojanowicach.

 

WYBRANE ZABYTKI

Ruiny strażnicy rycerskiej w Białym Kościele na Zamkowej Skale w Dolinie Kluczwody, prawdopodobnie z XIV wieku;

Zespół Klasztoru Ojców Karmelitów w Czernej pochodzący z XVII – XIX wieku;

w obrębie zespołu kościół p.w. św. Eliasza, kaplice, domki pustelnicze, ruiny Mostu Diabelskiego, źródło św. Eliasza, cmentarzyk z połowy XIX wieku, obiekty gospodarcze;

Zespół dawnego folwarku karmelitańskiego w Siedlcu, obecnie klasztor Duchaczek z XVII – XX wieku;

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Bolechowicach z XIV – XX wieku;

Kościół poszpitalny p.w. św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach z 1696 roku;

Drewniany kościół p.w. św. Nawiedzenia N.M.P. w Paczółtowicach, pochodzący z XVI – XIX wieku;

Drewniany kościół p.w. św. Narodzenia N.M.P. w Racławicach pochodzący z XVI – XVIII wieku;

Zespół dworski w Garlicy Murowanej z XVII – XX; w obrębie zespołu dwór, spichlerz, lamus oraz pozostałości parku;

Drewniany kościół p.w. św. Wojciecha w Modlnicy założony w 1533 roku;

Zespół dworski z XVIII – XIX wieku w Bolechowicach z zabytkowym parkiem

Zespół dworski z XVIII – XIX wieku w Kobylanach z „ogrodem włoskim” i parkiem krajobrazowym (w obrębie zespołu kaplica z XIX wieku);

Zespół dworski w Modlnicy z XVIII – XX wieku; w obrębie zespołu dwór, lamus, „park włoski”, stawy;

Relikty parku dworskiego we wsi Ujazd ze stawami, dawny browar oraz młyn – wszystkie z XIX wieku;

Fort 44 w Toniach będący jednym z największych dawnej Twierdzy Kraków z lat 1874 – 1880.

Tagi:

Ciekawe miejsca

Artykuły powiązane

Aktualności

Artykuły i ciekawostki