Regulamin serwisu

Strona główna » Regulamin serwisu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.mylandscape.pl

2. Operatorem serwisu jest Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedziba: ul. Vetulaniego 1A 31 – 227 Kraków tel./fax 12 415 28 71, 12 415 38 33, 12 415 72 21 e-mail: krakow@zpkwm.pl

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Operator – www.mylandscape.pl Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych; Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej; Baza – struktura danych służąca do przechowywania danych Cookies - to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku użytkownika, dzięki którym będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Funkcja share – udostępnianie treści zamieszczonych na portalu na łamach popularnych portali społecznościach.

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5. Dnia 1 lutego 2011 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego rozpoczął realizację Projektu pn.”Przyroda nie zna granic – współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

 

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, a także w celach marketingowych związanych z promocją Serwisu www.mylandscape.pl wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Administratorem danych osobowych jest Operator.

 

 

§3 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu www.mylandscape.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów:

1.1. Dane statystyczne

1.2. Komentarze

1.3. Możliwość „sherowania” treści

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 

§4 UŻYTKOWNICY

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:

2.1. Zamieszcza wypowiedzi, komentarze, Materiały , że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami;

3. Operator ma prawo:

3.1. Zablokować możliwość korzystania z komentarzy

3.2. Zablokować możliwość korzystania z całego serwisu

 

 

 

§5 USŁUGA NEWSLETTERA

1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o ciekawostkach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez operatora treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. 3. Operator nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

6. Operator zastrzega sobie prawo do:

6.1. Czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

6.2. Zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.

6.3. Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

6.4. Usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

 

§6 REKLAMA W SERWISIE

1. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z Operatorem Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i marketingowej, w szczególności stosowanie piramid finansowych, rozsyłanie przy użyciu danych Użytkowników ujawnionych w Serwisie próbek, ulotek czy kuponów promocyjnych, stosowanie programów pozwalających na globalne przeszukiwanie sieci internetowej („crawlowanie”) czy wykorzystywanie robotów do pobierania treści internetowych z Serwisu.

2. Użytkownik bez zgody Operatora nie może stosować na łamach Serwisu jakiejkolwiek formy reklamy czy promocji.

3. Operator wyłącznie decyduje o miejscu i sposobie wyświetlania reklamy w prowadzonym przez siebie Serwisie.

4. Ze względu na specyfikę prowadzenia działalności jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodny z prawem sposób wykorzystywania treści zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie, w tym reklamy (w szczególności powielanie, kopiowanie i przerabianie Materiałów zamieszczonych w Serwisie tak, że przedstawiają one treść obraźliwą, niezgodną z prawem, pornograficzną lub erotyczną).

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Operator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych Osób.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.

 

 

 

§8 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Operator będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną (np. wirusy komputerowe, trojany, wiadomości spam) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w skutek korzystania przez niego z Serwisu.

2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz umieszczenie wzmianki o zmianie w regulaminie na stronie Serwisu..

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

5.  W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

6. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

7. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Artykuły i ciekawostki